Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser for salg af stål og metaller, samt andre materialer fra værk eller værkslager

Alle tilbud gælder kun mod omgående accept, når intet andet er anført. Ordre er noteret under forbehold af værkets accept af de priser og betingelser, der ligger til grund for vort tilbud, samt på det leverende værks salgsbetingelser.

Sælger forbeholder sig ret til at regulere prisen som følge af forhøjelser i terminal- og transport omkostninger, assurance, told, afgifter, gebyrer m.v., som måtte indtræde efter købsaftalens indgåelse. Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EF-myndigheders indgreb i prisdannelsen, herunder fastsættelse af bindende mindstepriser samt indførelse af antidumpingtold, udligningstold eller anden form for særtold, afgift o.l.

Såfremt der opstår ekstraordinære omkostninger som følge af forstyrrelse eller spærring af transportveje, har sælger ret til at forhøje prisen tilsvarende.

Køber bærer risikoen for, at de tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov. Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med angiven kvalitetsbetegnelse. vil dette blive leveret i leveringsværkets almindelige handelskvalitet uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 10% af det specificerede kvantum. Værkets opvejning lægges til grund for faktureringen.

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle spørgsmål vedrørende leveringens udførelse er klarlagt og ordren definitivt er noteret af værket. Skulle sælger modtage oplysninger om, at en væsentlig forlængelse af den opgivne leveringstid er sandsynlig, påhviler det ham at underrette køber, om muligt med oplysning om, hvornår levering kan påregnes at finde sted.

Annullering af ordren som følge af forsinket levering kan kun anerkendes i det omfang, leveringsværket er indforstået hermed.

Opstår der forsinkelse i leveringen på grund af omstændigheder, som sælger ikke er herre over så som arbejdskonflikt, brand, krig, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, ophør og uroligheder, restriktioner af drivkraft mangel på transportmidler, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, ekstraordinære indgreb af statslige eller EF-myndigheders side, eller lignende, forlænges leveringstiden tilsvarende. Såfremt et af de nævnte forhold udelukker eller i væsentlig grad vanskeliggør levering, er sælger berettiget til at annullere ordren i samme udstrækning som værket, og sælger er i så fald ikke pligtig til at placere ordren andetsteds.

Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen. Såfremt køber efter undersøgelsen påberåber sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 arbejdsdage efter leveringen underrette sælger herom.

Efter anerkendelse af berettiget reklamation ombyttes den leverede vare eller den godtgøres ved kreditering af købsprisen i sælgers valg og i overensstemmelse med leveringsværkets salgsbetingelser, men sælgeren påtager sig ikke erstatning for opstået tab, udlagt arbejdsløn, fragt o.l.

Sælger påtager sig intet ansvar for forsinkelse eller mangler, idet ethvert krav om erstatning for tab som følge af forsinkelse eller mangler må rettes mod leveringsværket og er begrænset af dettes leveringsbetingelser.

Sælger er køber behjælpelig med at formidle et eventuelt erstatningskrav forelagt for leveringsværket.

Erstatningskrav som følge af fejl eller forsømmelser fra sælgers side kan kun anerkendes, såfremt de kan tilregnes sælger som et forsætligt eller groft uagtsomt forhold, og sælgers ansvar omfatter ikke indirekte tab såsom driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Krav om erstatning for skader, som forvoldes af de leverede varers egenskaber (produktansvar) behandles efter de til enhver tid i dansk ret gældende regler herom. Ansvaret omfatter ikke driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Hold dig opdateret på nyheder og arrangementer
Modtag vores nyhedsbrev
Læs betingelserne og persondatapolitik her...